Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

Andmekaitsetingimused

 Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika teavitus

 

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi Teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks ettevõte isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

"Isikuandmed" on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastatuse, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 25.05.2018

 

1. Kelle andmeid Angroo Ehitus OÜ töötleb ?

Angroo Ehitus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta info@angrooehitus.ee

Angroo Ehitus OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie poolt müüdavaid kaupu ja pakutavaid teenuseid.

Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja kaupade ning teenuste kasutajate ning klientide ( sh. klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me seleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potensiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Kui Angroo Ehitus OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.

Angroo Ehitus OÜ turunduskanalitest (sh. koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Näitek töötleb Angroo Ehitus OÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta, andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda klientidele tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Angroo Ehitus OÜ töötleb isikunamdied järgmistel eesmärkidel:

* Angroo Ehitus OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine

* klientidele uute toodete ja teenuste pakkumine

* Angroo Ehitus OÜ toodete ja teenuste analüüsimine ja täiustamine

* veebilehe haldamine

* õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine

* kliendi päringutele vastamine

 

3. Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sh. küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

 

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (coocie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirja suurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Angroo Ehitus OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

* hädavajalikud/kohustuslikud küpsised- need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, nt. veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole meie kodulehe teenuseid võimalik kasutada. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet

* toimimisküpsised- need küpsised koguvad teavet veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid.  Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks

* funktsionaalsusküpsised- need küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kliendi tehtud valikuid ( nt. kasutajanimi, piirkond, kus asutakse) ning pakkuda sel toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimalised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

 

4. Angroo Ehitus OÜ poolt töödeldavad isikuandmed

Angroo ehitus OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

kontaktandmed - nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed- kliendi eelistused seoses Angroo Ehitus OÜ poolt pakutavate toodete ja teenustega, tagasiside meie teenuste kohta

automaatselt kogutavad andmed- kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sh. brauseri liik, seadme tüüp, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress jm. liiklusandmed

kasutaja toimingud seoses Angroo Ehitus OÜ e-kirjadega- sh. andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas

muud isikuandmed- mille klient on teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes.

Angroo Ehitus OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

 

5. Isikuanmdete jagamine

Angroo Ehitus OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, va. allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgi.

Kliendi isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

* kauba posti teel saatmisel - postiteenust osutavatele organisatsioonidele

* Riikliku järelvale asutustele ja Politseile

 

6. Isikuandmete turvalisus, askutamine ja säilitamine

Angroo Ehitus OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma toodete, teenuste, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile isa andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

6.1. Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Angroo Ehitus OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet.

Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääasu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. kaitseme isikuandmete konfidentiaalsust ja puutumatust ning tagame andmete juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Angroo Ehitus OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi jakorralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

6.2. Säilitamistähtaeg- kui kaua isikuandmeid säilitame ?

Angroo Ehitus OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikunamdeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Kui tekib küsimus, palun kirjuta info@angrooehitus.ee

 

7. Kliendi õigused
Kliendil on õigus pääseda ligi Angroo Ehitus OÜ poolt töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Angroo Ehitus OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@angrooehitus.ee

Kui klient ei soovi saada Angroo Ehitus OÜ turundusteateid, on kliendil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.

Andmesubjekti õigused 

Parandamisõigus- on andmesubjekti õigus nõuda , et temaga seotud ebaõiged andmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus- on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjemdamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud lisatingimused.

teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötajale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusoleks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Angroo Ehitus OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

8. Muud sätted 

Angroo Ehitus OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatuspoliitikale kohalduvad Eesti vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.